Staff Directory

Dsc 0006

Contact Details

Qualifications

PHD Prifysgol De Cymru ‘Y Capel Cymraeg, Cymdogaeth a Pherfformiad’.
MA Practicing Performance o Brifysgol Aberystwyth
BATheatr, Ffilm a Theledu o Brifysgol Cymru Aberystwyth
TUAAU Tystysgrif ol-raddedig Addysgu mewn Addysg Uwch, Prifysgol y Drindod Dewi Sant.

About

Darlithydd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol mewn Theatr a Drama
Coleg Cymraeg Cenedlaethol lecturer in Theatre and Drama

Mae gen i brofiad helaeth yn gweithio fel actores broffesiynnol yn bennaf yn y theatr. Gweithiais yn bennaf gyda chwmni Arad Goch, ond hefyd gyda Theatr Clwyd, Dawns Dyfed a chwmni teledu Gaucho. Treuliais gyfnod hefyd yn gweithio fel intern gyda’r cwmni theatr arbrofol ac arloesol ‘The Wooster Group’ yn Efrog Newydd, ac wedi perfformio rhyfaint o’m gwaith ymchwil ym Mhatagonia. Cefais fy ysbrydoli’n bennaf tra’n perfformio gyda phlant a phobl ifanc, gan weld potensial theatr i newid bywydau. Penderfynais fynd ‘nol i astudio ar gyfer MA, a wedyn doethuriaeth ymarferol gan fy mod am ddysgu mwy am fyd theatr tra’n perfformio. Dwi wrth fy modd nawr yn cyfuno gwaith addysgu gydag ymchwil ymarferol yn bennaf, gan bod y nail yn bwydo’r llall, ac yn sicrhau bod y radd y’m ni’n cynnig yn fan hyn o ansawdd aruchel ac ar flaen y gad nid yn unig yng Nghymru ond yn fyd-eang.

Experience

2019 Perfformiad Bregus, Gwyl Arall, Caernarfon // Performance ‘Bregus’, Gwyl Arall Fesival, Caernarfon
2019 Perfformiad Bregus, cynhadledd ‘Dechrau o’r Newydd’, Capel Seion, Aberystwyth // Performance ‘Bregus’, Dechrau o’r Newydd conference, Seion Chapel, Aberystwyth.
2019 Seminar Ymchwil ‘Bregus; y cwpan y capel y cyfan’, Canolfan Astudio’r Cyfryngau a Diwylliant mewn Cenhedloedd Bach, Atrium, Prifysgol De Cymru // Research Seminar ‘Bregus: the cup, the chapel, the entirety.’ Centre for the Study of Media and Culture in Small Nations, Atrium, USW
2019 Perfformio/ymchwilio yn ‘Y Pethau Mud’ cyfarwyddwyd gan Sera Moore Williams. Performer/Researcher in ‘Y Pethau Mud’, directed by Sera Moore Williams
2018 Paper yng nghynhadledd TAPRA, Prifysgol Aberystwyth yn seiliedig at ddarn o waith oedd gen i yn arddangosfa TAPRA oedd yn deillio o berfformiad ‘Bregus’/ Paper given at TAPRA conference, Aberystwyth University, based on a piece displayed at the TAPRA gallery which came from ‘Bregus’ performance.
2018 Llunio a pherfformio ‘Bregus’ gyda’r artist Lowri Davies, a’i berfformio yn Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd / Created and performed ‘Bregus’ along with the artist Lowri Davies, and performed in the National Eisteddfod, Cardiff.
2016 Perfformiad Cyhoeddus gydag Eddie Ladd ‘JR Jones a’r Cytser’, Cwt Drama, Eisteddfod Genedlaethol / Public Performance/duet with Eddie Ladd, ‘JR Jones a’r Cytser’, Cwt Drama, National Eisteddfod.
2016 Papur yng nghynhadledd NAASWCH, Harvard, MA: ‘You can’t print a thunderstorm, and reproduce the lightning’s flash.’ Performing the Welsh Repertoire’ / Conference Paper NAASWCH, Harvard MA.
2016 Papur/Perfformiad ar y cyd gydag Eddie Ladd yn ymateb i ‘A Raid i’r Iaith ein Gwahanu’ gan J.R Jones – Cyflawni’r Amhosib’ yng nghynhadledd ‘Dathlu JR Jones’, Canolfan Dylan Thomas, Abertawe / Paper/Performance in responseto ‘A raid i’r Iaith ein Gwahanu’ by J.R Jones – Cyflawni’r Amhosib’ in the conference ‘Dathlu JR Jones’, Dylan Thomas Centre, Swansea.
2016 Papur yng nghynhadledd ‘Creu a Chyfleu lle’, Prifysgol Bangor 2016“Y mae mil o linynnau dirgel yn ei glymu wrthi…” (Jones, J.R, 1996; 12) Beth yw gofod yng nghyd-destun y Capel Cymraeg, a sut y gall perfformiad gyfrannu at greu ymdeimlad o berthyn iddo?
2015 Papur ar y cyd gyda Dr Rowan O’Neill yng nghynhadledd ‘Boddi MewnCelfyddyd’ yng Nglan Llyn, Bangor University: ‘Y Pen Bas Y Pen Dwfn: Ymatebion personol i ddarllediad teledu a’u goblygiadai i gof cenedlaethol y dyfodol.’
2015 ‘O Bontiets i Batagonia’: Darlith dan nawdd Theatr Genedlaethol Cymru yn y Cwt Drama, Eisteddfod Genedlaethol Meifod. ‘O Bontiets i Batagonia’ Paper given for Theatr Genedlaethol Cymru in The National Eisteddfod in Meifod.
2015 ‘Cwlwm Cenedl; straeon i uno Pontiets a’r Paith’ / The nations’ knot; stories to unite Pontiets and the Prairie’ Cyflwyno Papur i Ganolfan Ymchwil Canolfan Adrodd Storiau George Ewart Evans: Paper presented at The George Ewart Evans centre for Storytelling symposium
2015 ‘Cymru a Phatagonia: trafodaeth berfformiadol’. Papur yng nghynhadledd cyd-weithredol myfyrwyr y Diwydiannau Creadigol, Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Paper given in the Coleg Cymraeg Cenedlaethol student conference
2011 ‘Profiad a Pherfformiad Adlewyrchiad ar berfformiad unigol mewn capel Cymraeg’/‘Experience and Performance: Reflections on a solo performance in a Welsh chapel’ Papur yng nghynhadledd ‘Cyfrwng’/paper in the ‘cyfrwng’ conference, Prifysgol Morgannwg/Glamorgan University
2010 ‘Chapel spaces in Modern Welsh Society’ Papur yng nghynhaledd NAASWCH/paper at the NAASWCH conference, Marymount University in Arlington VA/Washington DC

Responsibilities

Addysgu drwy Gyfrwng y Gymraeg, ymchwilio.

Publications

2021 (Arfaethedig/Forthcoming) Pennod mewn llyfr golygedig/chepter in Edited book. ‘Bregus’ yn/in ‘Wales and Theology, Gwasg Prifysgol Cymru.
2020 (Arfaethedig/Forthcoming) Llyfr/Book ’Y Capel Cymraeg, Cymdogaeth a Pherfformiad’, Gwasg Prifysgol Cymru.
2019 Pennod/Chapter yn Astudiaethau Athronyddol: 7. Llenydda, Gwleidydda a Pherfformio.
2017 Pennod/Chapter yn ’Astudiaeth Athronyddol: 6. Argyfwng Hunaniaeth a Chred – Ysgrifau at athroniaeth JR Jones. (gol./ ed E. Gwynn Matthews).
2012 Adolygiad/Review, Cyfrwng, 2012
2010 Adolygiad /Review, Cyfrwng 2010

Memberships

Aelod o UCU
Aelod o Ganolfan Adrodd Soriau George Ewart Evans
Aelod o bwyllgor llywio y Ganolfan Astudio’r Cyfryngau a Diwylliant mewn Cenhedloedd Bach

External

Cwblhawyd Cwrs Cyfarwyddo Theatr gyda chwmni Living Pictures, Theatr Genedlaethol Cymru a Sherman Cymru 2012-2013

Research

Doethuriaeth sydd yn dwyn y teitl; “Y Capel Cymraeg, Cymdogaeth a Pherfformiad”.
Prosiect Ymchwil ‘Bregus’, sydd yn gydweithio gyda’r artist gweledol Lowri Davies. // Research Project entitled ‘Bregus’ with the artist Lowri Davies.
PhD looking at the Welsh language chapel, community, and performance.
Mae fy niddordebau’n cynnwys Perfformiad a hunaniaeth, y corff mewn cyd-destun Cymreig, theatr safle benodol, perfformiad iaith Gymraeg, a dramatwrgiaeth.
Interests include Performance and identity, the body in a Welsh context, site-specific performance, Welsh Language Performance, and dramaturgy.

Twitter

@PDCTheatraDrama

If you are a journalist on deadline and you need to speak with a member of university staff with particular expertise, please contact the Press Office.